Що таке договір? Як його укласти? На що звернути увагу при укладанні договору?

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Найбільш поширеними є такі види договорів: купівлі-продажу, дарування, найму (оренди), надання послуг, кредиту, оренди, позики, страхування, підряду, доручення, банківського вкладу, тощо.

Як уникнути помилок та попередити можливі ризики при укладенні договорів? Давайте з’ясовувати.

На що звернути увагу

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Наприклад, істотними умовами договору купівлі-продажу є предмет договору, а саме товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (набутий, придбаний) продавцем у майбутньому: ціна, строк,  кількість товару, асортимент товару, якість, комплектність товару.

Якщо ви не можете досягнути згоди з контрагентом по одній із істотних умов, то договір вважається неукладеним, не підписуйте його. У разі виникнення розбіжностей між сторонами при укладенні договору на підставі правового акту органу державної влади та в інших випадках встановлених законом вирішуйте спір у судовому порядку.

Не потрібно сподіватись на те, що спірні питання вирішаться в процесі співпраці, оскільки це може привести до завдання вам шкоди в процесі виконання договору  та неможливості доведення вини контрагента у завданні вам цієї шкоди.

Договір може бути укладений усно або в письмовій формі.

У письмовій формі укладаються:  договори між юридичними особами; між фізичною та юридичною особою, крім договорів, передбачених ст. 206 ЦК України (усні договори);  договори, укладені між фізичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім усних договорів; інші договори, щодо яких законом встановлена письмова форма (договір дарування майнового права, договір ренти, договір найму транспортних засобів, договір найму житла, договір позики на суму, що у 10 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Договір вважається таким, що укладений в письмовій формі, якщо він підписаний сторонами (стороною). Договір від імені юридичної особи підписується  особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Використання реквізитів, підпису або печатки, що не належать іншій стороні – типова риса шахраїв

Обов’язково звірте зазначені дані зі статутними документами контрагента. Допускається використання лише актуальної інформації.

Відповідно до ст. 203 ЦК України зміст правочину (договору) не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка укладає договір, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника договору має  бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Договір, що укладається батьками, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Недодержання в момент укладення договору цих вимог є підставою для визнання договору недійсним в судовому порядку (ст.215 ЦК).

Недійсним є також договір, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний договір). Визнання такого договору недійсним судом не вимагається.

Нікчемними, зокрема, є договори, укладені з недодержанням вимоги закону про обов’язкову нотаріальну форму (заповіти, довіреності, що видаються в порядку передоручення); договори, укладені недієздатною фізичною особою; договори, укладені без дозволу органу опіки та піклування.

Отже, необхідно уникати укладання таких договорів без їх нотаріального посвідчення.

За правилами ст.204 ЦК України правочин (договір) є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він  не визнаний судом недійсним (презумпція правомірності правочину).

Правові наслідки укладення договору з порушенням вимог закону, під впливом помилки, обману  насильства та тяжкої обставини, укладення договору у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, фіктивного та удаваного договору передбачені статтями 218 – 235 ЦК України.

З метою уникнення укладання договорів, які є нікчемними в силу закону, або можуть бути визнані недійсними в судовому порядку простіше і безпечніше звернутись за консультацією до юриста, який допоможе укласти договір або надасть необхідну консультацію з цього приводу. Зрештою, це дешевше, аніж оббивати пороги судів та намагатися знайти вирішення патової ситуації.